Ochrana osobných údajov

MAX-via auto s.r.o. so sídlom na Šuhajová 1762/12, 04018, Košice, IČO: 52260771, zapísaný v Obchodnom registri mestského súdu Košice Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45851/V (ďalej len “Spoločnosť”), ako prevádzkovateľ, uznáva dôležitosť ochrany osobných údajov subjektov údajov. 

Súhlasne s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”), Spoločnosť používa všetky osobné údaje poskytnuté subjektmi údajov výlučne za účelom plnenia svojich povinností, a to v súlade s GDPR a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Osobné údaje sú zbierané a spracúvané len za účelom, ktorý bol subjektom údajov jasne oznámený, a iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie týchto účelov. Spoločnosť uchováva tieto údaje len po nevyhnutne potrebnú dobu v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečuje ich primeranú ochranu proti neoprávnenému prístupu, zmenám, zničeniu alebo strate. 

Spoločnosť rešpektuje práva subjektov údajov, ktoré sú stanovené v GDPR, vrátane práva na prístup k údajom, práva na opravu alebo výmaz, práva na obmedzenie spracúvania, práva namietať proti spracúvaniu a práva na prenosnosť údajov. 

Spoločnosť informuje, že súhlas na spracovanie osobných údajov je dobrovoľný a subjekt údajov má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. 

Ak má subjekt údajov otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov v Spoločnosti, môže kontaktovať Spoločnosť na adrese info@maxautosro.sk